;femf a;df lgjf{rgsf] ;Gb]z k|d’v lgjf{rg cfo’Qm 8f cof]wLk|;fb ofbjn] laxLaf/ sflGtkyl:yt lgjf{rg cfof]u kl/;/df ;femf a;df lgjf{rg cfof]usf] nf]uf] cªlst emG8f kmx/fP/ ;femf oftfoftdfkm{t …d]/f] dt cd”No 5Ú egL n]lvPsf] lgjf{rgsf] ;Gb]z k|rf/k|;f/sf] z’ef/De ub}{ . tl:a/ M gf/fo0f Gof}kfg], /f;;

काठमाडौं ३ असार । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको छ । निगमले आज रातिदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रतिलिटर डेढ रुपैयाँ घटाएको हो ।

घटेको मूल्यअनुसार पेट्रोल प्रतिलिटर सय रुपैयाँ, डिजेल र मट्टीतेल प्रतिलिटर ७६ रुपैयाँमा बिक्री हुने निगमका प्रवक्ता सीताराम पोखरेलले जानकारी दिए ।

नयाँ मूल्यअनुसार निगमलाई पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ ६९ पैसा, डिजेलमा प्रतिलिटर एकरुपैयाँ ४७ पैसा र मट्टीतेलमा प्रतिलिटर १७ रुपैयाँ ४५ पैसा नाफा रहनेछ । अहिले निगमले पाक्षिक ३८ करोड नाफा गरिरहेको छ ।

निगमले खाना पकाउने ग्यासको प्रतिलिटर १३ सय ७५ मूल्य कायम गरेको छ । यसमा उसलाई प्रतिसिलिण्डर करिब ४० रुपैयाँ नाफा रहन्छ । निगमले पुष महिनायता पहिलो पटक मूल्य समायोजन गरेको हो । निगमले २०७२ असोजदेखि पेट्रोलियम पदार्थको समायोजित मूल्य कायम गर्दै आएको थियो ।

प्रवक्ता पोखरेलले भारतीय आयल कर्पोरेशनबाटै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेर आएकाले मूल्य समायोजन गरिएको जानकारी दिए ।

Loading...

सम्बन्धित शीर्षकहरु

Close  ×

ताजा अपडेट