Logo

गोरखा-२ गनिएको मत-३०५४० : बाबुराम भट्टराई-१५६२१ नारायणकजी श्रेष्ठ-१३१५५गोरखा-२
गनिएको मत-३०५४०
बाबुराम भट्टराई-१५६२१
नारायणकजी श्रेष्ठ-१३१५५प्रतिक्रिया दिनुहोस्